Odesílání...

Domov pro ty, kteří potřebují vaši lásku a naši péči
žádost o přijetí
Žádost o přijetí
 

X

Informace o zpracování osobních údajů – zájemce o přijetí

dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“)

 

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V závislosti na Vaší volbě o umístění v příslušném pobytovém zařízení sociálních služeb je správcem Vašich osobních údajů jeden z následujících poskytovatelů:

a) Domov Alzheimer Darkov z.ú., se sídlem Lázeňská 48/41, Lázně Darkov, 735 03 Karviná, IČ 024 96 470, zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl U, vložka 270

b) Domov Alzheimer Roztoky u Prahy z.ú., se sídlem Nádražní 1640, 252 63 Roztoky, IČ 024 56 826, zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 646;

c) Domov Alzheimer Most z.ú., se sídlem Táboritů 2180/8, 434 01 Most, IČ 046 54 374, zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl U, vložka 199

d) Domov Alzheimer Přerov z.ú., se sídlem Trávník 1117/30, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 046 55 001, zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl U, vložka 395

 

(všichni poskytovatelé dále jen „Domov Alzheimer“)

Domov Alzheimer jmenoval Pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat na poverenec@domovalzheimer.cz.

 

2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Domov Alzheimer shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje poskytnuté telefonicky, osobně, písemně či elektronicky pro účely posouzení, zda splňujete podmínky pro přijetí do Domova Alzheimer a uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb, a pro případ, kdy sice splňujete podmínky pro přijetí, ale z kapacitních důvodů není možné s Vámi uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb, pro účely zařazení Vaší žádosti do evidence zájemců o poskytnutí sociální služby. Zákonnými důvody zpracování Vašich osobních údajů jsou:

 

3. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro proces posouzení splnění podmínek pro přijetí do Domova Alzheimer jsou požadovány Vaše základní identifikační a kontaktní údaje, včetně zvláštní kategorie osobních údajů (informace o zdravotním stavu) a základní identifikační a kontaktní údaje kontaktní osoby.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nelze posoudit splnění podmínek pro přijetí do Domova Alzheimer či zařazení žádosti do evidence zájemců o poskytnutí sociální služby.

 

4. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTEROU JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ

Předmětem zpracování jsou adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci:

a) zájemce o poskytnutí sociální služby, jimiž jsou jméno, příjmení, datum narození, adresa trvaného pobytu, adresa aktuálního pobytu, příslušnost ke zdravotní pojišťovně informace o zdravotním stavu, osobní a sociální anamnéza, údaj o přiznaném příspěvku na péči, výše příjmů, údaje související s narušením schopnosti zájemce právně jednat,

b) kontaktní osoby, jimiž jsou jméno, příjmení, e-mail, korespondenční adresa, telefon.

 

5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré osoby, které s osobními údaji zájemců o poskytnutí sociální služby přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních nebo smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Příjemcem osobních údaje je Domov Alzheimer.

Domov Alzheimer prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci.

 

6. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje a osobní údaje kontaktní osoby, poskytnuté dobrovolně v souvislosti s posouzením, zda splňujete podmínky pro přijetí do Domova Alzheimer, zpracováváme do doby uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby. V případě, že nesplňujete podmínky pro přijetí do Domova Alzheimer, budou Vaše osobní údaje vymazány po uplynutí 3 měsíců od jejich poskytnutí, nebude-li jejich zpracování potřebné za účelem oprávněného zájmu Domova Alzheimer.

 

7. PRÁVA KLIENTŮ

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektu údajů. Máte právo na přístup k údajům, které o Vás zpracováváme a právo požadovat opravu údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. o omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností Domova Alzheimer. Dále máte právo na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy a máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušování Vašich práv, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

X

Souhlas se zpracováním osobních údajů – odeslání zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách

 

Uděluji souhlas správci osobních údajů, kterým je, dle výběru adresáta dotazu:

a) Domov Alzheimer Darkov z.ú., se sídlem Lázeňská 48/41, Lázně Darkov, 735 03 Karviná, IČ 024 96 470, zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl U, vložka 270;

b) Domov Alzheimer Roztoky u Prahy z.ú., se sídlem Nádražní 1640, 252 63 Roztoky, IČ 024 56 826, zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 646;

c) Domov Alzheimer Most z.ú., se sídlem Táboritů 2180/8, 434 01 Most, IČ 046 54 374, zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl U, vložka 199

d) Domov Alzheimer Přerov z.ú., se sídlem Trávník 1117/30, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 046 55 001, zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl U, vložka 395

 

(všichni společně dále jen „Domov Alzheimer“), aby za účelem odpovědi na můj dotaz, zaslaný prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webových stránkách Domov Alzheimer, zpracovával mé osobní údaje, a to v rozsahu:

 

Souhlas uděluji na dobu 12 měsíců, nebude-li souhlas odvolán dříve.

Jedná se o osobní údaje, jejichž poskytnutí je vázáno na Váš souhlas. Souhlasem se nevzdáváte žádného ze svých zákonných práv a můžete tak uplatnit svá práva subjektu údajů. Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na Vašem souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Máte právo na přístup ke zpracovávaným údajům a právo požadovat opravu údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování. Pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušování Vašich práv, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zpracování poskytnutých údajů je prováděno správcem osobních údajů, který však může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje Domov Alzheimer.

Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to oznámením na e-mail:

 

Domov Alzheimer jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat na poverenec@domovalzheimer.cz.

X

Informace o zpracování osobních údajů – uchazeč o zaměstnání

dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“)

 

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dle Vašeho výběru poskytovatele, u něhož se ucházíte o zaměstnání, je správcem Vašich osobních údajů jeden z následujících zaměstnavatelů:

a) Domov Alzheimer Darkov z.ú., se sídlem Lázeňská 48/41, Lázně Darkov, 735 03 Karviná, IČ 024 96 470, zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl U, vložka 270;

b) Domov Alzheimer Roztoky u Prahy z.ú., se sídlem Nádražní 1640, 252 63 Roztoky, IČ 024 56 826, zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 646;

c) Domov Alzheimer Most z.ú., se sídlem Táboritů 2180/8, 434 01 Most, IČ 046 54 374, zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl U, vložka 199

d) Domov Alzheimer Přerov z.ú., se sídlem Trávník 1117/30, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 046 55 001, zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl U, vložka 395

 

(všichni poskytovatelé dále jen „Domov Alzheimer“)

Domov Alzheimer jmenoval Pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat na poverenec@domovalzheimer.cz.

 

2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Domov Alzheimer shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje poskytnuté telefonicky, osobně, písemně či elektronicky pro účely výběrového řízení uchazeče o zaměstnání na danou pracovní pozici v Domově Alzheimer. Zákonnými důvody zpracování Vašich osobních údajů jsou:

 

3. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro účast ve výběrovém řízení jsou požadovány Vaše základní identifikační a kontaktní údaje, dále informace týkající se vzdělání, pracovních zkušeností, délky praxe, dovedností, schopností a v případě uchazečů o zaměstnání na pozici zařazené do sociálního úseku, úseku ošetřovatelské péče a úseku ředitele – pracoviště dokumentace a vykazování zdravotním pojišťovnám údaje o bezúhonnosti. Jiné údaje v souvislosti s výběrovým řízením zpracovávány nejsou.

Předmětem zpracování nejsou zvláštní kategorie osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však není účast ve výběrovém řízení možná.

 

4. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTEROU JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ

Předmětem zpracování jsou adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci uchazeče o zaměstnání, jako jsou:

 

5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré osoby, které s osobními údaji zájemců o zaměstnání přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních nebo smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Příjemcem osobních údaje je Domov Alzheimer.

Pro výše uvedené účely zapojujeme do procesu náboru i provozovatele pracovních portálů, které, jakožto zpracovatele, užíváme v rámci výběrového řízení (např. Jobs.cz, Práce za rohem, Práce.cz)

Domov Alzheimer prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci.

 

6. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu přípravy a realizace výběrového řízení na konkrétní pracovní pozici. Po ukončení výběrového řízení budou osobní údaje vymazány po uplynutí 3 měsíců, nebude-li jejich zpracování potřebné za účelem oprávněného zájmu Domova Alzheimer.

 

7. PRÁVA UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektu údajů. Máte právo na přístup k údajům, které o Vás zpracováváme a právo požadovat opravu údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. o omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností Domova Alzheimer. Dále máte právo na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy a máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušování Vašich práv, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Terapeutické služby

Aktivizační programy

Cílem námi plánovaných aktivizačních programů a volnočasových aktivit je, aby se klienti bez velkého úsilí cítili dobře při nějaké činnosti - při hraní na hudební nástroj, zpěvu, při výtvarných činnostech, pohybovém cvičení, tanci...a zároveň byli ve styku s ostatními klienty, pečovateli, rodinou a veřejností.

Nezbytným předpokladem je zachování důstojnosti, individuální potřeba a přání každého klienta.

Větší detail...


Zdravotní péče

Péče o klienta s demencí, často zatíženého přítomností více chorob současně, vyžaduje velmi komplexní přístup a týmovou spolupráci lékařů, zdravotních sester, fyzioterapeutů a nutričních specialistů. Všeobecné a praktické sestry poskytují základní ošetřovatelskou péči nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Lékaři za našimi klienty do zařízení přicházejí. Naším cílem je, aby jejich výkon mohl být stejně kvalitně poskytován v prostředí Domova, tak jako ve zdravotnickém zařízení.

Větší detail...


Zooterapie

Vzájemný kontakt mezi člověkem a zvířetem má silné terapeutické účinky - především psychosociální a fyziorehabilitační. Pro zooterapii je vhodné jakékoli zvíře, ke kterému má pacient vztah. V našich Domovech využíváme např. psy, ptáčky, králíky, morčáta, želvy.

Prakticky terapie probíhá tak, že se klient se zvířetem mazlí, dotýká se ho, nebo si "jen" užívá jeho blízkost. Součástí této terapie často je i přímá péče klientů o zvířata.

Větší detail...


Pohybová terapie

Pravidelné cvičení přispívá k udržení svalové síly a stability a je dobrou prevencí problémového chování. V Našich Domovech zařazujeme do pohybových programů různá cvičení - v sedě, ve stoje, s pomůckami i bez, hrajeme hry, soutěžíme, chodíme na procházky do přírody nebo se protáhneme na naší zahradě.

U nás jsou oblíbené ranní rozcvičky s hudením doprovodem. Důležité je, aby jednotlivá cvičení odpovídala možnostem pacientů.

Větší detail...


Snoezelen

Snoezelen je multifunkční metoda, jejímž cílem je vyvolání smyslových pocitů. Klíčové pro ni je klidné a útulné prostředí - příjemné světelné a zvukové prvky, vůně éterických olejů, relaxační hudba. Terapie nabízí pacientům s demencí lépe reagovat na prostředí, jehož jsou součástí.

Stimulující prostředí snižuje agresivitu a zlepšuje náladu prostřednictvím uklidnění těla a mysli, navozuje maximální uvolnění a klidný spánek.

Větší detail...


Bazální stimulace

Bazální stimulace umožňuje lidem s těžkou demencí integraci do současného života. Využívá vlastní techniky a programy, kterými dosahuje stimulace somatické, taktilně – haptické, vibrační, orální, optické nebo auditivní.

Stimuly nabízíme tam, kde se klient není schopen sám postarat o přísun podnětů potřebných pro svůj život.

Bazální stimulace umožňuje těžce nemocnému vnímat hranice svého těla, mít zážitek ze sebe sama a udržovat kontakt s okolním světem.

Větší detail...


Reminiscence

Vzpomínání pomáhá starším lidem přizpůsobit se nové životní zkušenosti spojené se ztrátou společenské role, pocitem životní prázdnoty, napomáhá hledání smyslu své osobní existence.

Základním terapeutickým prvkem musí být vytvoření pohody, uspokojení a radosti. V reminiscenční terapii je základem rozhovor terapeuta s pacientem o jeho životě, aktivitách, událostech.

Jako pomůcky zde využíváme např. staré fotky, předměty, staré nádobí, pracovní nářadí, filmy, hudba z klientova mládí, oblečení.

Větší detail...


Muzikoterapie

Při společné tvorbě živé hudby dochází k propojení všech účastníků, hlubokému prožitku z vlastního projevu, intenzivnímu kontaktu se sebou samým, získávání důvěry.

Osoby s demencí zpívají většinou písně, které znají z mládí.

Motorický rozvoj podporujeme hrou na hudební nástroje.

Větší detail...


Zahradní terapie

Při práci nebo pouhém pobytu v zahradě se člověk uklidní, odpočine si, nabere nové síly, utříbí si své potřeby. Jedná se tak o přirozený návrat k přírodě. Možnost pozorovat růst a biorytmy rostlin nám pomáhá uvědomit si svoje vlastní potřeby. Neméně důležitý je vzájemný vztah mezi dvěma živými organismy.

Zahrady mají více výhod - uklidňují mysl, snižují svalové napětí, obnovují v těle přirozené biorytmy, povzbuzují imunitní systém a regenerační procesy. Také jsou příjemným místem pro setkávání s rodinou.

Větší detail...


Biblioterapie

Biblioterapie využívá léčebné a podpůrné účinky četby. Jejím smyslem je reflexe prožívané zátěžové situace na pozadí četby, při níž u pacienta dochází k celkovému uvolnění nahromaděného psychického napětí, přenesení pozornosti od zátěžové situace, utišení bolesti, relaxaci i zábavě.

Skrývá v sobě nepřeberné množství variant a možností práce s klienty za pomoci tištěných dokumentů (knih, časopisů, obrázků), audio i video nahrávek, deskových her i didaktických pomůcek. Klienti se tak aktivně zapojují do jednotlivých programů, které jsou koncipovány vždy na určité téma.

Větší detail...


Ergoterapie

Pomocí smysluplného zaměstnávání usilujeme o zachování a využívání dosavadních schopností klienta.

U pacientů s demencí je cílem terepie udržet nemocného v samostatnosti, zvýšit psychickou i fyzickou kondici, zachovat povědomí o své osobě, upravit negativní projevy chování a prohloubit zájem o současné dění.

Větší detail...


Canisterapie

Canisterapie je metoda využívající pozitivního působení speciálně cvičeného psa na osoby s demencí. Pejsci klientům nabízejí přátelství, lásku, pocit vzájemné potřebnosti a povzbuzují jejich aktivitu. Pozitivní úloha zvířete spočívá také v nabídce prožívání slasti v zanedbávané hmatové stimulaci.

Canisterapie probíhá v různých formách - mezi nejužívanější patří mazlení a hra se psem. Terapii využíváme individuálně. Více u imobilních klientů, kde je stěžejním prvkem relaxace. Čtyřnozí pomocníci nás doprovázejí i při skupinových terapiích, kde psi pomáhají více klientům najednou.

Větší detail...


Kognitivní trénink

Trénink paměti klienta aktivizuje. Je jedním ze způsobů udržování duševní i fyzické svěžesti. Většinou však nedochází ke zlepšení kognitivních funkcí - Alzheimerova nemoc je svým postupem velice rychlá. Proto tento trénink považujeme za formu aktivizace a zábavy, nikoliv za terapeutickou aktivitu.

Větší detail...


Spirituální služby

Snažíme se klientům nabídnout možnost posily víry, naděje a odhodlání život dobře dokončit a dovršit. Podle filosofie, v kterou věříme, by žádný klient neměl být zanechán jen svým vlastním myšlenkám, nejistotám a strachům, bez možnosti rozmlouvat o nich s někým, ke komu má důvěru.

K vnímání duchovních potřeb vedeme všechny zaměstnance, ale doprovázení v nich vedou především pastorační pracovníci Domova.

Větší detail...


Arteterapie

Výtvarný projev je přirozeným prostředkem k vyjadřování vlastních pocitů. V našich Domovech využíváme pro arteterapii především kreslení, malování, práci s koláží, keramickou hlínou i jinými materiály.

U nás je tato forma aktivizace oblíbená především u "dámské části" Domovů.

Větší detail...


Aromaterapie

Při aromaterapii pracujeme s kvalitními éterickými oleji. Olej zředěný vodou, krémem nebo tělovým mlékem aplikujeme přímo na kůži nebo do těla vstupuje dýchacímí cestami.

Terapie je vhodnou intervencí ke zmírnění specifického agitovaného chování a depresivní nálady u osob s demencí. Provedené studie zaměřené na vliv aromaterapie na lidi s demencí a Alzheimerovou chorobou často doporučují používat levandulový, rozmarýnový, citrusový nebo eukalyptový éterický olej.

Větší detail...


Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.
NastaveníPovolit všeZamítnout